Ramon Llull

Ramon Llull va néixer a Palma i va viure entre el 1232 i el 1316. La seva ingent obra en camps com la literatura, la fi losofia, la teologia o la ciència el van convertir en un dels autors més prolífics i originals de l’occident medieval europeu. És considerat com un dels primers escriptors d’obres cultes en llengua romànica, així com el principal contribuïdor a la formació de la llengua catalana literària. L’abast i la infl uència que assoliren obres com Llibre d’Amic e Amat, Arbre de filosofia d’amor, Llibre de meravelles o Blanquerna l’han convertit en la figura més internacional de la cultura catalana de tots els temps.